เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ สามัญสมาชิก กรุณาอัพเดตความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเก่าโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ในหน้าเว็บไซต์ (หัวข้อ: การเปิดเผยข้อมูล)

สำหรับนักเรียนเก่าที่ไม่ได้เป็น ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ สามัญสมาชิก สามารถอัพเดตความยินยอม ในรูปแบบไฟล์ PDF แล้วส่งไฟล์ดังกล่าวมายัง
อีเมล: member@triamudom-alumni.com หรือ LINE: @dektriam หรือ ไลน์ส่วนตัวของนายทะเบียนรุ่น

[PDF] ดาวน์โหลดหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเก่า โดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.)